"Portrait of Bradley J. Gibbons"

Acrylic on masonite.